Kết quả xổ số mở thưởng ngày 22/02/2017

Thống kê đầu đuôi loto

Để xem thống kê đầu đuôi Loto:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Nhập khoảng ngày muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
21/02/20171 lần3 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
20/02/20171 lần3 lần5 lần3 lần6 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
19/02/20177 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
18/02/20172 lần5 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
17/02/20171 lần1 lần3 lần7 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
16/02/20172 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần6 lần
15/02/20175 lần4 lần1 lần5 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
14/02/20172 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
13/02/20171 lần3 lần1 lần5 lần2 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
12/02/20172 lần2 lần4 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
11/02/20177 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
10/02/20172 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
09/02/20170 lần3 lần5 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
08/02/20172 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần2 lần
07/02/20172 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
06/02/20176 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
05/02/20173 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
04/02/20172 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
03/02/20171 lần4 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
02/02/20175 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng54 lần56 lần62 lần62 lần58 lần46 lần50 lần50 lần46 lần56 lần
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
21/02/20172 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
20/02/20173 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
19/02/20175 lần0 lần3 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
18/02/20173 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
17/02/20172 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
16/02/20171 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
15/02/20171 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14/02/20171 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
13/02/20171 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
12/02/20173 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
11/02/20173 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
10/02/20171 lần2 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
09/02/20173 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
08/02/20171 lần5 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
07/02/20171 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
06/02/20173 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần
05/02/20173 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
04/02/20174 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
03/02/20173 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
02/02/20172 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng47 lần66 lần62 lần47 lần51 lần48 lần52 lần58 lần62 lần47 lần