Kết quả xổ số mở thưởng ngày 20/01/2017

Thống kê đầu đuôi loto

Để xem thống kê đầu đuôi Loto:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Nhập khoảng ngày muốn xem.
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
19/01/20171 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần7 lần1 lần2 lần
18/01/20174 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
17/01/20173 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
16/01/20171 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần6 lần
15/01/20172 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
14/01/20175 lần0 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
13/01/20171 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần
12/01/20174 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần
11/01/20175 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần5 lần
10/01/20173 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
09/01/20173 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
08/01/20172 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần6 lần5 lần3 lần3 lần
07/01/20173 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần7 lần4 lần0 lần
06/01/20174 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
05/01/20172 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
04/01/20171 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần7 lần
03/01/20172 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
02/01/20174 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
01/01/20172 lần6 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
31/12/20161 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng53 lần44 lần47 lần51 lần50 lần44 lần60 lần68 lần60 lần63 lần
Thống kê trong 20 ngày gần đây nhất.
Ngày\Đầu0123456789
19/01/20172 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
18/01/20171 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
17/01/20171 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
16/01/20172 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
15/01/20171 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
14/01/20174 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
13/01/20173 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
12/01/20170 lần3 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
11/01/20172 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần5 lần
10/01/20174 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
09/01/20171 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần
08/01/20171 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
07/01/20172 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
06/01/20173 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
05/01/20173 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
04/01/20173 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
03/01/20173 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
02/01/20173 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
01/01/20170 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
31/12/20164 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
Tổng56 lần52 lần54 lần55 lần46 lần58 lần56 lần61 lần45 lần57 lần