Kết quả xổ số mở thưởng ngày 24/03/2017

Tổng hợp chu kì đặc biệt

Để xem tổng hợp chu kì đặt biệt:
+ Bạn chọn biên độ ngày tháng muốn xem.
+ Chọn khoảng ngày muốn xem. (30 ngày, 60 ngày hoặc 90 ngày)
+ Cuối cùng click vào: Xem kết quả.
Hệ thông sẽ hiển thị kết quả trong khoảng thời gian bạn nhập vào.

Chú ý: Tổng hợp chu kì đặc biệt cho biết khoảng thời gian dài nhất mà đầu, đuôi, tổng không xuất hiện trong khoảng thời gian được chọn.

Biên độ ngày:

Khoảng ngày:

Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/02/2017 đến ngày 24/03/2017
Chu kỳ đầuMax đại(30 ngày)
Đầu 0 ra ngày 16/03/2017 tính đến ngày 24/03/20178 ngày vẫn chưa ra.8 ngày
Đầu 1 ra ngày 06/03/2017 tính đến ngày 24/03/201718 ngày vẫn chưa ra.18 ngày
Đầu 2 ra ngày 01/03/2017 tính đến ngày 24/03/201723 ngày vẫn chưa ra.23 ngày
Đầu 3 ra ngày 24/03/2017 tính đến ngày 24/03/20170 ngày vẫn chưa ra.13 ngày
Đầu 4 ra ngày 15/03/2017 tính đến ngày 24/03/20179 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đầu 5 ra ngày 23/03/2017 tính đến ngày 24/03/20171 ngày vẫn chưa ra.20 ngày
Đầu 6 ra ngày 20/03/2017 tính đến ngày 24/03/20174 ngày vẫn chưa ra.24 ngày
Đầu 7 ra ngày 22/03/2017 tính đến ngày 24/03/20172 ngày vẫn chưa ra.19 ngày
Đầu 8 ra ngày 09/02/2017 tính đến ngày 24/03/201743 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Đầu 9 ra ngày 21/03/2017 tính đến ngày 24/03/20173 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/02/2017 đến ngày 24/03/2017
Chu kỳ đuôiMax đại(30 ngày)
Đuôi 0 ra ngày 23/03/2017 tính đến ngày 24/03/20171 ngày vẫn chưa ra.20 ngày
Đuôi 1 ra ngày 17/03/2017 tính đến ngày 24/03/20177 ngày vẫn chưa ra.8 ngày
Đuôi 2 ra ngày 24/03/2017 tính đến ngày 24/03/20170 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Đuôi 3 ra ngày 18/03/2017 tính đến ngày 24/03/20176 ngày vẫn chưa ra.19 ngày
Đuôi 4 ra ngày 13/03/2017 tính đến ngày 24/03/201711 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đuôi 5 ra ngày 22/03/2017 tính đến ngày 24/03/20172 ngày vẫn chưa ra.10 ngày
Đuôi 6 ra ngày 22/02/2017 tính đến ngày 24/03/201730 ngày vẫn chưa ra.30 ngày
Đuôi 7 ra ngày 09/03/2017 tính đến ngày 24/03/201715 ngày vẫn chưa ra.15 ngày
Đuôi 8 ra ngày 21/03/2017 tính đến ngày 24/03/20173 ngày vẫn chưa ra.11 ngày
Đuôi 9 ra ngày 08/03/2017 tính đến ngày 24/03/201716 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Thống kê chu kỳ 30 ngày gần nhất của các số tổng trong 2 số cuối của giải đặc biệt của xổ số Miền Bắc từ ngày 22/02/2017 đến ngày 24/03/2017
Chu kỳ tổngMax đại(30 ngày)
Tổng 0 ra ngày 17/03/2017 tính đến ngày 24/03/20177 ngày vẫn chưa ra.22 ngày
Tổng 1 ra ngày 19/03/2017 tính đến ngày 24/03/20175 ngày vẫn chưa ra.8 ngày
Tổng 2 ra ngày 22/03/2017 tính đến ngày 24/03/20172 ngày vẫn chưa ra.28 ngày
Tổng 3 ra ngày 08/03/2017 tính đến ngày 24/03/201716 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Tổng 4 ra ngày 14/03/2017 tính đến ngày 24/03/201710 ngày vẫn chưa ra.15 ngày
Tổng 5 ra ngày 24/03/2017 tính đến ngày 24/03/20170 ngày vẫn chưa ra.16 ngày
Tổng 6 ra ngày 20/03/2017 tính đến ngày 24/03/20174 ngày vẫn chưa ra.14 ngày
Tổng 7 ra ngày 21/03/2017 tính đến ngày 24/03/20173 ngày vẫn chưa ra.12 ngày
Tổng 8 ra ngày 07/03/2017 tính đến ngày 24/03/201717 ngày vẫn chưa ra.17 ngày
Tổng 9 ra ngày 18/03/2017 tính đến ngày 24/03/20176 ngày vẫn chưa ra.13 ngày